تبلیغات
گاه نوشته ها...

سلام ای باغبان پیر
    خودت خوب می دانی، این بهار بوی امید نمی دهد
                          قصد کرده اند، نو گلت را از ریشه بچینند
                                                                     نه از ساقه...!

پینوشت: تصحیح شد.

زادروز نوشتار چهارشنبه 18 آذر 1388 نویسا محمد آرمان | دیدگاه ها ()


Blog Skin