تبلیغات
گاه نوشته ها...

حریفان خــــلوتســـــــــــــرای الست
به یك جرعه تا نفخه ی صور، مست
به تیــــــــــــغ از غرض برنگیرند چنگ
كه پرهیز و عشق آبگیـنست و چنگ

به سلام هایمان اعتقادی ندارم زیرا هیچ نقشی در حفظ اصالت احترام ندارد.
مدت كوتاهی با یكدیگر خواهیم بود تا درنهایت جملاتم را به پایان برسانم پس تا پایان راه توصیه ی اكید می كنم:
من را با خودتان دوست نشمارید زیرا دوستی من بی معرفت ترین دوستی انسان هاست.
در وجود من قلب را نجویید و تصورتان به سمت و سوی افكار بیهوده ی من كج نشود.
امروز نوشته های من را به بهانه های واهی بخوانید اما هیچگاه نسبت به آنها ایمان پیدا نكنید زیرا زندگیتان را مشوش خواهند كرد.
عهد پنهانی بسته ام تا با شما بیافرینم رسم ماندگار معرفت كلام را اما این عهدها برای من خط قرمزی نمی سازند و هیچگونه محدودیتی را در مقابلم نمی بینم.
شما من را در صدمین پست خواهید شناخت و صدمین پست دقیقا زمانیست كه ما یكدیگر را ترك می كنیم.

زادروز نوشتار سه شنبه 1 دی 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin