تبلیغات
گاه نوشته ها...

جنگ امروز ما، تقابل میان شعورها و شعارهاست...
زادروز نوشتار شنبه 5 دی 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin