تبلیغات
گاه نوشته ها...

حلاج هم اگر در این زمان بود، بانگ انالحق بر نمی آورد
نه بخاطر آنكه از مردن می هراسید
بلكه از تجاوز شرم داشت


زادروز نوشتار یکشنبه 6 دی 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin