تبلیغات
گاه نوشته ها...

اولین قلم
حرف حرف درد را
                     در دلم نوشته است
دست سرنوشت
                    خون درد را
                                   با گلم سرشته است
پس چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها كنم؟
...
درد، حرف نیست
درد، نام دیگر من است
من چگونه خویش را صدا كنم؟

«شادروان قیصر امین پور»
پاینگار: گاهی خودت را بیازمای...

زادروز نوشتار دوشنبه 21 دی 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin