تبلیغات
گاه نوشته ها...


شكنجه
: اثبات جرم اثبات نشده
كروبی: بهلول، تحت نسخه ی ویستا!
احمدی نژاد: غلط های زیاد
مردم: سكوت مفرط
جنبش سبز: ما بیشماریم
سینیوریتا اخوانیه: مادر امروز و بیوه ی فردا


زادروز نوشتار سه شنبه 6 بهمن 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin