تبلیغات
گاه نوشته ها...


منصور سر گذاشت درین راه و برنگشت
زاهد درین غمست كه دستار مـــی رود
روشنگر وجود بود آرمیــــــــــــــــــــــدگی
آئینه است آب چو همــــــــــوار می رود

"صائب تبریزی"

زادروز نوشتار چهارشنبه 7 بهمن 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin