تبلیغات
گاه نوشته ها...

صحبت از پژمردن یک برگ نیست
فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست
فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست
فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست

"فریدون مشیری"

زادروز نوشتار دوشنبه 12 بهمن 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin