تبلیغات
گاه نوشته ها...

به احترام هجرتت سیاه می پوشیم
دست ها را در آستین مراقبت نهان می داریم
چشم ها را به آب گریه آذین می بندیم
افكار را با فلسفه ی هجرت ماندگارت پالایش می كنیم
یا حسین ما برده ی معرفتت هستیم
و اشاعه دهنده ی معرفتت
نه بیان دارنده ی تشنگیت
ما مردم را به درد تشنگی، اشكباران می كنیم
درد تشنگی به دریای معرفتت
این روزها را حسین جان نظاره كن
نیك بنگر كه چگونه ما را به قتلگاه عشق می برند
بی شك آن قلبی كه با حب تو آمیخته شد
هرگز مسخ نخواهد شد به پلیدی ها و ذلت ها

...یا حسین...

زادروز نوشتار پنجشنبه 15 بهمن 1388 نویسا محمد آرمان | دیدگاه ها ()


Blog Skin