تبلیغات
گاه نوشته ها...

ذهنتان آرامست؟
افكارتان دچار پریشان گویی روزانه نیست؟
احساس شعارزدگی نمی كنید؟
به شعارهای اشعار آلود هیچ فردی تن نمی دهید؟
محمدرضا تاجیك را به یاد می آورید؟
اكنون به حرف های من دل بسپارید:
نجاست را تصور كنید، اسرائیل عین حقیقی همانست. دیروز در حال مطالعه ی راهبردهای استراتژیك اسرائیل در كنترل منطقه بودم كه به نكات حقیقتا بارزی از این سازمان مخوف و غیر انسانی پی بردم. برخی از آنهایی را كه من مورد مطالعه قرار دادم را می توانید در لینك زیر مطالعه بفرمایید.
 "در مورد هر كشور و سازمانی نظر من قابل تغییر می باشد اما در مورد اسرائیل، رنگ تغیر نمی پذیرد."
مطالعه بفرمایید:
اسرائیل و جوخه ی ترور

زادروز نوشتار چهارشنبه 21 بهمن 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin