تبلیغات
گاه نوشته ها...

دوست داریم بخندیم كه همه ی لذت ها در لبخندست اما چه كنیم كه اینجا، خنده را هم ارشاد نظارت می كند، تمام بالا و پایین های سختی روزگارمان به لبخندی محتاجست كه از سر آسودگی باشد و چه آسودگی ای كه در خلوت ترین لحظاتمان، مزاحمی ناخوانده سرك می كشد و رشته ی نزدیك عاطفی را با فرمان خودخوانده ای، از هم گسسته می گرداند.
این روزها، به خنده ی دلخواهی محتاجم كه مرا از تلاطم بدفرمان خودكشی نجات دهد.
...و سیاوشم زمزمه می كند:
طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست
طاقت بیار رفیق، خورشید پشت ماست
طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی كسیم
طاقت بیار رفیق، داریم می رسیم....

زادروز نوشتار دوشنبه 10 اسفند 1388 نویسا محمد آرمان | دیدگاه ها ()


Blog Skin