تبلیغات
گاه نوشته ها...

ارزش پیروزی تنها زمانی به معنای واقعی اش تفسیر می شود که در ثانیه های معکوس به آن دست بیابی، پس هیچگاه امیدت را زود و ارزان نفروش.

زادروز نوشتار یکشنبه 3 آبان 1388 نویسا محمد آرمان | دیدگاه ها ()


Blog Skin