تبلیغات
گاه نوشته ها...

شخصی كه تنها نیروی اندیشه را به كار ببندد و جز اندیشه ، فرصت فعالیّت به هیچ یك از قوای درونی ندهد، مانند این است كه فقط یك عینك به چشم دارد.
علامه جعفری

زادروز نوشتار دوشنبه 4 آبان 1388 نویسا محمد آرمان | دیدگاه ها ()


Blog Skin