تبلیغات
گاه نوشته ها...

انسان شریعت مذهبِ صِرفی نیستم و از دین و دینداری به جایی نرسیده ام که بخواهم مدام از آن تعاریف غیر واقع را شرح دهم. اهل نصیحت هم نیستم و تمامی نوشته هایم از روزهای گذران عمرم سرچشمه  می گیرد و  نهایتش به ایمانی می رسد که نسبت به آن نوشته پیدا کرده ام.
این ها را گفتم که اگر حدیثی و حرفی از بزرگواری نقل کردم، به پای ایمانم نسبت به آن بنویسیدش:
امام علی (ع) خیلی زیبا می گوید:
اگر بتوانم به سمت مسائل و کارهایی پیش بروم که شکاف های بین من و دیگران را پر کند، مطمئنا به سمتشان می شتابم.
دقیقا در تمامی مسائلم سعی بر انجام این کار دارم و مدام هم شکاف های عمیقی را با رفتار و مسائلم پر کرده ام اما گاهی اوقات پیش می آید که یک چاه کن در ته شکاف ها مانده و مدام، شکاف هایی را حفر می کند که توان پرکردنش واقعا سخت است.
عظمت فاجعه آنجا خود را نشان می دهد که آن چاه کن ممکنست از نزدیکان تو باشد...افسوس از این دنیا و آدمهایش


زادروز نوشتار پنجشنبه 7 آبان 1388 نویسا مهدی نامور | دیدگاه ها ()


Blog Skin