تبلیغات
گاه نوشته ها...كوچه‌های خراسان تورا می‌شناسند

موج‌های پریشان تو را می‌شناسند

پرسش تشنگی را تو آبی٬ جوابی
ریگهای بیابان تو را می‌شناسند

نام تو رخصت رویش است و طراوت
زین سبب برگ و باران تو را می‌شناسند

هم تو گلهای این باغ را می‌شناسی
هم تمام شهیدان تورا می‌شناسند

از نیشابور با موجی از ''لا'' گذشتی
ای كه امواج طوفان تورا می‌شناسند

بوی توحید مشروط بر بودن توست
ای كه آیات قرآن تو را می‌شناسند

گر چه روی از همه خلق پوشیده داری
آی پیدای نهان٬ تو را می‌شناسند

اینك ای خوب فصل غریبی سر آمد
چون تمام غریبان تو را می‌شناسند

كاش من هم عبور تو را دیده بودم
كوچه‌های خراسان تو را می‌شناسند

"قیصر امین پور"

زادروز نوشتار پنجشنبه 7 آبان 1388 نویسا مهدی نامور | دیدگاه ها ()


Blog Skin