تبلیغات
گاه نوشته ها...گاهی تفاوتی نیست میان زندگی کردن و زنده ماندن اما تفاوتست میان فهمیدن زندگی و زندگی کردن:
        لذت زندگی در میان تنفس های عمیق صبحگاهی یک روز پاییزی معنا می شود، درمیان آغوش او
        در آرامشی میان خواب زمستانی، مابین گرماگرم وجود عزیزان
        در رهایی بر روی موج های سرگردان تابستانی، میان دریای وجود مادران
        در سبزی بهار زندگی دیگران
        در میان فریادی مردانه در تنگاتنگ کوه ها
        ...
        آخر این دل هوای یک کوهنوردی کرده است، به که بگویم؟


زادروز نوشتار سه شنبه 19 آبان 1388 نویسا محمد آرمان | دیدگاه ها ()


Blog Skin